Skatterådet slår fast: Syndikater med over 7 investorer underlagt ugunstig beskatning

Igennem længere tid har der hersket usikkerhed omkring de skattemæssige konsekvenser ved at være +7 investorer i et selskab. Keystones har fået afklaret retstilstanden med et bindende svar fra SKAT. Det fastslås, at syndikater med over 7 investorer skal betragtes som investeringsselskaber. Dette betyder, at investorerne i et syndikeringsselskab med over 7 deltagere vil blive lagerbeskattet af deres investering.

Hvad er et syndikat?

I Keystones oplever vi ofte, at vores medlemmer, private investorer, ønsker at gå sammen om deres investeringer i et givent startup. For at det er attraktivt for investorer at investere i startups er risikospredning nødvendigt. Samtidig har startups der søger investeringer brug for en konkret mængde kapital. Svaret på at kunne opfylde investorers krav om risikospredning, og samtidig kunne opfylde et startups kapitalkrav, er at investeringen sker ved en syndikeret investering. Et syndikat er en sammenslutning af 5-20 investorer, som går sammen om at investere i ét specifikt startup. Investering via et investeringssyndikat sker igennem et syndikeringsselskab. Syndikeringsselskabet stiftes til formålet og stiftes enten som et anpartsselskab eller aktieselskab.


Fortolkningen af ”kollektiv investering” i aktieavancebeskatningsloven

Aktieavancebeskatningslovens § 19 fastslår, at investorerne i et investeringsselskab skal lagerbeskattes. Loven opstiller retningslinjer for, hvad der skal forstås som værende et investeringsselskab. Blandt andet følger det, at ”kollektiv investering”, hvor selskabet har mindst 8 deltagere, medfører at selskabet skal betragtes som et investeringsselskab.

Igennem længere tid har der blandt private investorer hersket tvivl om, hvordan aktieavancebeskatningslovens § 19 skal fortolkes i forhold til syndikeringsselskaber. Fortolkningen af loven er relevant, da private investorer vil undgå̊ at være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, hvorefter der skal ske lagerbeskatning.


Hvad er lagerbeskatning?

Hvis et syndikeringsselskab skal betragtes som investeringsselskab, vil investorerne skulle lagerbeskattes. Lagerbeskatning betyder, at investorer hvert år beskattes af de gevinster eller tab, der har været i selskabet, uanset om der sker udlodning eller ej. Med andre ord er man som investor skattepligtig, uanset om man har realiseret en gevinst eller ej. Dette er modsat realisationsbeskatning, hvorefter investoren først skal betale skat, den dag gevinsten realiseres. For private investorer er lagerbeskatning dermed mindre gunstig end den ”almindelige” realisationsbeskatning.


Skatterådet fastslår: Syndikater med over 7 deltagere er investeringsselskaber

I forbindelse med en konkret investering som 8 af vores medlemmer ønskede at foretage i et startup, besluttede Keystones sig for at anmode om bindende svar for at afklare retstilstanden en gang for alle. Den konkrete situation var et typisk investerings-setup, hvor 8 investorer sammen ville stifte et anpartsselskab (syndikeringsselskabet), hvorfra de ville investere i det valgte startup.

Skatterådet fastslog i sagen, at syndikeringsselskaber med over 7 deltagere skal betragtes som investeringsselskaber, hvorefter skal der ske lagerbeskatning af investorerne. Dette vil sige, at der i praksis kan opstilles en ”7-mandsgrænse” for antallet af investorer, hvor det giver mening at gå sammen i et syndikeringsselskab.

Det er værd at bemærke, at der findes en række undtagelser til, hvornår et selskab med over 7 deltagere skal betragtes som et investeringsselskab. Dette er blandt andet 1) hvis mere end 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver er placeret i andet end værdipapirer, 2) hvis syndikeringsselskabet ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i det andet selskab, 3) hvis syndikeringsselskabet har bestemmende indflydelse over det andet selskab. Det er dog sjældent, at en typisk startup investering via et syndikeringsselskab vil falde ind under en af disse undtagelser.


Keystones: Utilsigtet fortolkning af loven hindrer investeringer i startups

I Keystones er vi enige med SKAT i, at den naturlige sproglige forståelse af aktieavancebeskatningslovens § 19 medfører, at syndikater med over 7 deltagere skal betragtes som værende investeringsselskaber.

Dog har det været vigtigt for Keystones at understrege i løbet af sagsprocessen og dialogen med SKAT, at denne fortolkning i praksis udgør en hindring ved investering i startups. Det problematiske ligger i det forhold, at et aktie- eller anpartsselskab med flere end 7 investorer skal klassificeres som et investeringsselskab. For at undgå at blive betegnet som investeringsselskab (og dermed underlægges lagerbeskatning), er den nuværende løsning i praksis, at de f.eks. 20 investorer i en given startup danner flere syndikeringsselskaber. Dermed holder de sig inden for 7- mandsgrænsen.

Denne løsning er dog ikke hensigtsmæssig, da den er administrativ tung og omkostningsfuld. En anden løsning er, at de f.eks. 20 investorer investerer direkte ind i virksomheden. Dette kan dog udgøre et problem, når der f.eks. skal Venture Capital ind i selskabet, da så mange aktionærer kan være besværlige at håndtere for den efterfølgende investor. Derudover er det administrativt tungt for et startup at have så mange direkte aktionærer.

Den beskrevne konsekvens af aktieaktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2 ved startup investeringer er af lovgiver utilsigtet og et udtryk for, at bestemmelsen er for vidtgående. Der må være en klar formodning for, at lovgiver med reglen i aktieaktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2 ikke har ville ramme det danske startup økosystem, og gøre det sværere at foretage startup investeringer. Denne forståelse understøttes af forarbejder til loven.

Keystones samarbejder derfor med Dansk Erhverv om at få omformuleret aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, så antallet af investorer bliver hævet ved definitionen af ”kollektive investeringer” – eller helt afskaffet. På den måde vil lovgivningen ikke stå i vejen for at kunne foretage kollektive investeringer i startups – en bærende præmis for langt de fleste startup-investeringer foretaget af private investorer.