Hvordan beskattes investering i startups?

Der er især én ting, som ligger mange investorer på sinde, når de gør sig overvejelser om at investere i startups – beskatningen. For hvor stor en del af gevinsten fra en succesfuld startup investering kan man beholde? Og hvornår kan man opnå investorfradrag ved brug af den fornylig indførte Investorfradragslov?

Hvorfor investere via holding selskab?

Mange investorer vælger at investere via et holdingselskab i stedet for som privatperson.

Et holdingselskab er et selskab, som ejer andre virksomheder, dvs. at selskabets primære formål efter vedtægterne er at ”eje aktier eller anparter i andre kapitalselskaber”. Et holdingselskab kan enten stiftes som et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Et A/S kan stiftes for en minimumskapital på 400.000 kr., og et ApS for en minimumskapital på 40.000 kr.

At de fleste investorer vælger at investere via et holdingselskab skyldes, at dette giver skattemæssige fordele i forbindelse med frasalg og udbetaling af udbytte. Dog er der den ulempe ved at oprette et holding selskab, at dette kommer med en administrativ og økonomisk byrde. Der skal oprettes selskabsdokumenter til selskabet, og ligeledes føres et årligt regnskab. Da der ikke er nogen reel drift i holdingselskabet, er der dog tale om en mindre byrde.

Beskatningstidspunkt

En investor kan høste frugterne af sin succesfulde startup-investering i tre tilfælde: 1) Når virksomheden sælges, 2) Når virksomheden børsnoteres, og 3) Når virksomheden betaler udbytte til ejerne. Det er sjældent, at der bliver betalt udbytte i startups, da overskuddet oftest vil geninvesteres i virksomheden.

Beskatning ved salg

Beskatning – privatperson

Hvis man investerer som privatperson, vil man blive beskattet af hele avancen ved salget af anparterne/aktierne. Avancen beskattes som aktieindkomst og beskatningsgraden afhænger dermed af størrelsen af investeringens avance (den årlige aktieindkomst):

2020-satser:

  • < 55.300 kr. årligt beskattes med 27 %
  • > 55.300 kr. årligt beskattes med 42 %

 

Dvs. at der af de første 55.300 kr. betales 27% i aktieskat. Hvis avancen overstiger 55.300 kr., skal der betales 42% i aktieskat for det beløb, der er over 55.300 kr.

Hvis der i stedet er investeret via et holdingselskab, så er det holdingselskabet, der sælger anparterne/aktierne. Dette indebære den store fordel, at salget kan gøres skattefrit.

Tidligere var der et krav om, at holdingselskabet skulle eje mindst 10% over tre år for at kunne sælge anparterne/aktierne skattefrit, også kendt som ”iværksætterskatten”. Denne del af iværksætterskatten vedrørende avance er dog ophævet, og kravet er derfor ikke længere gældende. Et holdingselskab kan dermed i dag sælge en virksomhed, dvs. anparterne eller aktierne, skattefrit. Pengene som holdingselskabet modtager fra salget, kan herefter opspares i holdingselskabet og reinvesteres, eller mod betaling af udbytteskat udbetales privat til ejeren.

Beskatning ved udbytte

Som hovedregel skal aktieudbytte der udbetales direkte til investoren som privatperson beskattes som aktieindkomst (se tidligere fremhævede satser).

Anderledes kan det forholde sig, hvis investoren har investeret via holdingselskab. I visse tilfælde kan investoren få udbetalt skattefrit udbytte til holdingselskabet, dvs. hvor der helt undgås at betale udbytteskat. Dette kræver dog, at holdingselskabet ejer mindst 10% af virksomheden. Denne regel udgør den del af iværksætterskatten, som modsat den lignende regel ved beskatning af aktieavance, ikke er blevet ophævet.

Dette betyder, at hvis holdingselskabet ejer mindre end 10% af en virksomhed, hvilket ofte er tilfældet ved investering i startups, skal der betales udbytteskat. Satsen for beskatning af aktieindkomst og udbytteskat er den samme:

2020-satser:

  • < 55.300 kr. årligt beskattes med 27 %
  • > 55.300 kr. årligt beskattes med 42 %

 

Dvs. at der af de første 55.300 kr. betales 27% i udbytteskat. Hvis udbyttet overstiger 55.300 kr., skal der betales 42% i udbytteskat for det beløb, der er over 55.300 kr.

Dette beløb beskattes yderligere, hvis det skal trækkes ud som udbytte fra holdingselskabet til investorens private konto. Iværksætterskatten betyder i praksis, at de ejere som har små ejerandele, f.eks. ansatte og investorer, beskattes væsentligt hårdere end ejere med større ejerandele.

Reglen diskriminerer derfor de små investorer i en virksomhed, og bliver ofte kritiseret for at være en omvendt Robin Hood regel. I praksis kan iværksætterskatten skabe skævvridning og interessekonflikter i ejerkredsen.

Verdens højeste skat på aktieindkomst

Generelt er den danske skat af kapitalindkomster på det højeste niveau i verden – 42%. Til sammenligning er niveauet på 30% i Sverige og Norge. Derudover starter det øverste niveau for beskatning tidligt, og der eksisterer ingen skattefri bundgrænse.

At Danmark har en meget høj aktieskat medfører, at danske virksomheder har svært ved at konkurrere med udlandet på at være attraktiv for iværksætteri. For investorer betyder den høje aktieskat, at risikovilligheden og lysten til at foretage alternative investeringer formindskes. Først i 2019 vedtog regeringen Investorfradragsloven, der giver skattefradrag for visse typer investeringer i startups.

Investorfradragsloven

Investorfradragsloven blev indført i 2019 med henblik på at stimulere private investeringer i danske startups. Investeres f.eks. 400.000 kr. i startups, så kan der trækkes 60.000 kr. fra i skat. Ordningen giver dermed mulighed for investorfradrag, og er inspireret af blandt andet SEIS i England, der har været testet succesfuldt siden 2011. Den danske version er dog en miniature udgave af SEIS og giver kun et lille investorfradrag under relativt restriktive forhold. F.eks. skal investeringen foretages direkte privat og altså ikke via holding eller f.eks. et syndikeringsselskab, som det oftest er tilfældet.

Anvendes investorfradragsloven i praksis?

Mens alt tyder på, at ordningen endnu ikke har vundet bred anvendelse blandt danske investorer, så kan fradraget være særdeles attraktivt for førstegangsinvestorer. Disse kan få en skatterabat i investeringsåret på ca. 15% af det investerede beløb, og det kan udnyttes for investeringer op til i alt 400.000/år (2019-22) og 800.000/år (2023 – fremad).

Så ved første øjekast virker det til, at investorfradraget kan indfri behovet for at stimulere investeringslystne danske private investorer, der vil dyppe tæerne i det store ocean af kapitalhungrende startupvirksomheder.

Betingelser for investorfradrag

Overordnet stiller loven en række betingelser for, hvornår der kan opnås investorfradrag. De omfatter bl.a. følgende:

Betingelser vedrørende din investering

Herunder om investeringen er direkte ind i selskabet eller via en såkaldt investorfradragsfond. Du kan ikke investere via dit holding eller via et syndikeringselskab, som mange business angels typisk vil gøre. Du skal desuden beholde aktierne i mindst 3 år.

Betingelser vedrørende opstartsvirksomheden

Herunder en definition af opstart- og vækstvirksomheder. Virksomheden skal have været i markedet med salg i mindre end 7 år. Den må ikke være optaget på børsen og må ikke være kriseramt. Der er mange flere betingelser og det er op til en revisor at afgive erklæring til Erhvervsstyrelsen om, at alle betingelserne er opfyldt.

Selvom loven udelukkende beskriver “aktier”, så er den altså også gældende for anpartsselskaber og iværksætterselskaber. Uanset om det er A/S, ApS eller IVS gives der investorfradrag.

Betingelser vedr. dig som investor

Herunder at du ikke må være i familie med ejerne af opstartsvirksomheden.

Betingelser vedr. dokumentation

Der er særligt to krav i forhold til dokumentation, som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis du planlægger at gøre brug at investorfradraget. For det første skal der indsendes en revisorerklæring om at målselskabet lever op til lovens kriterier. For det andet skal målselskabet indrapportere de investerede beløb direkte til skat på investorernes cpr-numre.

En investor som ønsker at anvende Investorfradragsloven skal derfor være opmærksom på en lang række forhold.

Du kan finde den komplette liste her (Investorfradragsloven)

Overvejer du investorfradrag? Stil krav til selskabet

Afhængigt af den enkelte investors konkrete situation, kan investorfradraget gøre det attraktivt at investere som privat person snarere end via et holdingselskab

Hvis du overvejer at gøre brug af investorfradraget, og derved investere som privatperson, så anbefales det, at du gør det klart for målselskabet tidligt i processen. På den måde kan ledelsen og rådgiverne forberede praktikken omkring investorfradraget, og det kan med rimelighed gøres til en betingelse for investeringen og f.eks. fremgå af term-sheet.

Læs Keystones’ fulde analyse af Investorfradragsloven her

Læs Keystones medlem Steffen Ernst’s analyse af Investorfradragsloven med baggrund i en konkret investering her

Læs Investorfradragsloven her